House tomato sauce, fresh mozzarella, parmigiano-reggiano